Privacybeleid

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Unie de nieuwe privacywetgeving (de AVG) in werking getreden. Iedere vereniging, groot en klein, moet hieraan voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert en kan hoge boetes opleggen.

De persoonsgegevens van betrokkenen die in onze administratie vastliggen, werden natuurlijk altijd al zorgvuldig behandeld en dat blijven we doen. Bij onderstaande privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt.

Mochten er na het lezen nog vragen zijn, graag contact opnemen met het bestuur.

Privacyverklaring GOEB

Artikel 1 (bedrijfsgegevens)

Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB) gevestigd in Best en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer KvK 1716083

en vertegenwoordigd door het Bestuur, hierna te noemen: GOEB.
Het contact-e-mailadres voor privacy gerelateerde vragen is: secretaris@goeb.nl

Artikel 2 (persoonsgegevens)

GOEB verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen omdat deze personen cq Stichtingen “lid” zijn van onze vereniging en als lid deelnemen aan bijeenkomsten die de vereniging organiseert. De persoonsgegevens die binnen het GOEB worden vastgelegd bestaan uit;

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Mailadres
  • Telefoonnummer (indien men aan heeft gegeven deel te willen nemen aan de app-groep van de GOEB)

Artikel 3 (verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag)

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: “ledenadministratie”, informatieverstrekking via bijvoorbeeld website, e-mail en app. De toestemming hiervoor wordt vrijelijk verleend op het moment dat men “lid” wordt van onze vereniging dan wel bijeenkomsten bijwoont, daarmee wordt deze Privacyverklaring geaccepteerd.

Voor foto’s van activiteiten zal geen afzonderlijke toestemming gevraagd worden. Deze wordt automatisch gegeven bij het aangaan van het lidmaatschap dan wel bijwonen van bijeenkomsten. Bij publicatie van foto’s zal GOEB ten alle tijden rekeninghouden met de normen en waarden zoals die in acht worden genomen.

Alle foto’s die worden gemaakt bij onze bijeenkomsten plaatsen wij alleen op onze website www.goeb.nl  of incidenteel bij een artikel in de nieuwsbrief of in de lokale media. Mocht u onverhoopt bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto, dan kunt u dat aangeven en zullen we daar rekening mee houden en de desbetreffende foto verwijderen.

Zonder toestemming van de betrokkenen leden, worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen.

Indien u zich afmeld bij ons als lid, worden alle gegevens verwijderd.